Regulamin reklamacji – MILKIES® DIY Skip to main content

❤️ -25% & DARMOWE Kolczyki

Kończy się za:

REGULAMIN REKLAMACJI

www.milkies-diy.pl

1. Słowniczek

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Sprzedającym- oznacza to Keep Moments Ltd. z siedzibą pod adresem 7 Bell Yard, Londyn, Anglia, WC2A 2JR, Companies House: 11909402;
 2. Regulaminie- oznacza to Regulamin reklamacji obowiązujący u Sprzedającego;
 3. Konsumencie- oznacza to osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej ze Sprzedającym niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Przedsiębiorcy- oznacza to osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej ze Sprzedawcą związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Przedsiębiorcy konsumenckim- oznacza to osobę fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 6. Kliencie- oznacza to Konsumenta lub Przedsiębiorcę lub Przedsiębiorcę konsumenckiego,
 7. Reklamacji- oznacza to żądanie Klienta skierowane do Sprzedającego w związku z niezgodnością towaru z umową.

2. Niezgodność towaru z umową

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta, jeśli towar jest niezgodny z umową (niezgodność towaru z umową).
 2. Jeżeli kupującym jest Przedsiębiorca odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Do Przedsiębiorcy konsumenckiego stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące Konsumenta.
 4. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność.
 5. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, w szczególności w reklamie lub na etykiecie.
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 5, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, tylko wówczas, gdy niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedającego.

4. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego w przypadku wad Produktu. 
 2. Klient jest zobowiązany do zbadania dostarczonego produktu i w razie stwierdzenia wady do zawiadomienia o tym Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia produktu. 
 3. Reklamację Klient składa w drodze elektronicznej poprzez platformę reklamacyjną Sprzedającego lub e-mail: info@milkies-diy.pl bądź pisemnie na adres na adres: MILKIES Wapienna 4a/2 71-790 Szczecin.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail do kontaktu z Klientem, adres do wysyłki reklamowanego produktu, datę zakupu produktu, numer zamówienia, opis wady produktu ze zdjęciami, datę stwierdzenia przez Klienta wady, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. 
 5. Zdjęcia, o których mowa w ust. 4, powinny być wyraźne i wykonane w świetle dziennym w ilości co najmniej dwóch. 
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. Jeżeli na podstawie przesłanych zdjęć wady Sprzedający nie jest w stanie rozpatrzyć reklamacji, informuje o tym Klienta, który zobowiązany jest przesłać Produkt na adres: MILKIES Wapienna 4a/2 71-790 Szczecin. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający zwraca Klientowi poniesione koszty wysyłki Produktu.
 8. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku konieczności przesłania Produktu na adres wskazany przez Sprzedającego –  w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. 
 9. Sprzedający informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta bądź pisemnie. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
 10. Gdy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania.
 11. Klient w reklamacji może złożyć żądanie:
  naprawy produktu,
  wymiany produktu na nowy,
  obniżenia ceny.
 12. W razie złożenia przez Klienta żądania określonego w ust. 11 lit. a) Sprzedający może zaproponować Klientowi wymianę produktu na nowy, jeśli naprawa produktu jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów w porównaniu z wymianą produktu na nowy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. 
 13. W razie złożenia przez Klienta żądania określonego w ust. 11 lit. b) Sprzedający może zaproponować Klientowi naprawę produktu, jeśli wymiana produktu na nowy jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów w porównaniu z wymianą produktu na nowy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 14. W razie złożenia przez Klienta żądania określonego w ust. 11 lit. c) Sprzedający może niezwłocznie, przy uwzględnieniu terminów realizacji zamówień, wymienić produkt wadliwy na nowy albo naprawić produkt, chyba że produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego.
 15. W razie złożenia przez Klienta żądania określonego w ust. 11 lit. a) lub lit. b) Sprzedający może odmówić żądania Klienta, jeśli wymiana lub naprawa produktu jest niemożliwa (np. z powodu braku możliwości dostarczenia nowego materiału do produkcji przez Klienta). 
 16. W przypadku obniżenia ceny kwota, o jaką została obniżona cena zostanie przyznana w formie kuponu do sklepu w celu wykorzystania w kolejnych zakupach, o ile Klient wyrazi zgodę na taki sposób rozpatrzenia reklamacji. W przeciwnym wypadku kwota, o jaką została obniżona cena zostanie zwrócona na rzecz Klienta w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za produkt w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. 
 17. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  • może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
  • może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
  • może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  • może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Naprawdę planujesz porzucić swój koszyk?

Zostaw nam swój e-mail, a my zapiszemy Twój koszyk na później.

Want to receive personalized offers?

Allow notifications to get real-time updates about your shopping cart and who knows, you may even receive a sweet discount code 😊

Maybe later