Regulamin sklepu – MILKIES® DIY Skip to main content

❤️ -25% & DARMOWE Kolczyki

Kończy się za:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.milkies-diy.pl

1. Słowniczek

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Sprzedającym – oznacza to Keep Moments Ltd. z siedzibą pod adresem 7 Bell Yard, Londyn, Anglia, WC2A 2JR, Companies House: 11909402;
 2. Regulaminie – oznacza to Regulamin sklepu obowiązujący u Sprzedającego;
 3. Regulaminie reklamacji – oznacza to Regulamin reklamacji obowiązujący u Sprzedającego
 4. Konsumencie – oznacza to osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej ze Sprzedającym niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Przedsiębiorca Konsumencki – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; do Przedsiębiorcy Konsumenckiego stosuje się postanowienia dotyczące Konsumentów;
 6. Przedsiębiorcy – oznacza to osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej ze Sprzedawcą związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Kliencie – oznacza to Konsumenta, Przedsiębiorcę Konsumenckiego lub Przedsiębiorcę.
 8. Reklamacji – oznacza to żądanie Klienta skierowane do Sprzedawcy w związku ze zgłoszeniem niezgodności towaru z umową;
 9. Instrukcji – oznacza to wytyczne dołączane do zamówienia dotyczące sposobu przekazania materiału dla potrzeb realizacji produktu;
 10. Sklepie – oznacza to sklep internetowy dostępny pod adresem www.milkies-diy.pl 

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego dostępnego w domenie www.milkies-diy.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie posiadania konta, o którym mowa w § 3 ust. 2, w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 3. Sprzedający informuje Klientów, że sprzedaż towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne stosownie do brzmienia ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest urządzenie (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer 10 lub nowszy, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa Javascript oraz akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).
 5. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedającego z Klientem, a złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
 7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 8. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późń. zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy na podstawie art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późń. zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

3. Klient i konto klienta

 1. Klientami Sklepu mogą być osoby, które posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonanie określonego zakupu.
 2. W celu dostępu do promocji oraz uproszczenia procesu zamówienia Klient może założyć Konto, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie, podając swój adres e-mail i hasło, imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu komórkowego. 
 3. Po wypełnieniu odpowiedniego elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji usługi utworzenia konta.
 4. Utworzenie i korzystanie z konta przez Klienta jest bezpłatne. 
 5. Do dokonania zakupu nie jest wymagane założenie konta przez Klienta.
 6. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu internetowego po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego konta.
 8. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym i historię jego zamówień. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego w Sklepie internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.
 9. Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego poprzez wiadomość e-mail na adres: info@milkies-diy.pl , jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 10. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Sprzedający może rozwiązać umowę z Klientem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. 
 11. Konto prowadzone jest na rzecz Klienta przez czas nieokreślony. Klient może w każdym czasie żądać zaprzestania prowadzenia dla niego Konta poprzez oświadczenie złożone Sprzedającemu poprzez wiadomość e- mail na adres: info@milkies-diy.pl Klient może domagać się zaprzestania prowadzenia Konta także w inny sposób, o ile jego tożsamość jako posiadacza Konta może zostać właściwie zweryfikowana. Niezależnie od powyższego, Klient, który dokonał rejestracji, ale nie dokonał zakupów, ani nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego, może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.
 12. Sklep może odmówić rejestracji, gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.

4. Składanie zamówień

 1. Klient, który nie posiada zarejestrowanego Konta, może złożyć zamówienie pod warunkiem podania podczas dokonywania zakupów następujących danych: imienia i nazwiska odbiorcy oraz adresu do dostawy – w celu wykonania umowy sprzedaży oraz adresu e-mail – w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a także po zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy.
 2. Klient, który posiada zarejestrowane Konto, dokonuje zamówienia poprzez swoje Konto.
 3. Po złożeniu przez Klienta zamówienia Sklep potwierdza zamówienie poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów.
 4. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 5. Z chwilą złożenia zamówienia Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów. Po zawarciu umowy sprzedaży Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
 • kontakt e-mailowy poprzez adres: info@milkies-diy.pl
 • kontakt telefoniczny pod numerem: +48 739980774 w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.

5. Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: 
  1. płatność przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego lub
  2. PayPal.
 2. Cena produktu podana w opisie produktu stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto) za produkt, tj. zawiera należny podatek. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposoby dostawy produktu.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata za produkt. 
 4. W przypadku wyboru płatności przelewem, należność za zamówienie powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sklep. Brak płatności w tym terminie powoduje anulowanie Zamówienia, a brak płatności rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.
 5. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 6. Po otrzymaniu płatności Sklep potwierdza jej otrzymanie poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości potwierdzającej wpłatę za zamówienie.
 7. Dokonanie płatności Sprzedający dokumentuje wystawieniem rachunku. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu wystawionego rachunku.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9.  Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Konsumenta, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

6. Dostawa produktu

 1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest miejsce, w którym zamówienie zostanie odebrane (lub powinno zostać odebrane według wskazania Klienta).
 2. Sprzedający informuje o kosztach dostawy przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Zamówiony produkt Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub usługi kurierskiej.
 4. Dostawa produktu odbywa się pod adres wskazany przez Klienta.
 5. Klient jest zobowiązany dokonać sprawdzenia stanu produktu oraz opakowania niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w tracie dostawy, Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego. 
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. wskutek wskazania nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy). W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie doręczenia produktu. 
 7. Jeżeli produkt nie zostanie dostarczony do Klienta z przyczyn określonych w ust. 6, Sprzedający zawiadamia o tym Klienta. W razie podania prawidłowego adresu przez Klienta Sprzedający ponownie wysyła produkt, za uprzednim uiszczeniem przez Klienta kwoty odpowiadającej równowartości 10 euro, która stanowi karę umowną tytułem naprawienia szkody wynikłej z przyczyn leżących po stronie Klienta (koszt przepakowania produktu, przygotowania paczki oraz ponownej wysyłki). 
 8. Jeżeli produkt nie zostanie dostarczony do Klienta w terminie 30 dni od dnia nadania przez Sprzedającego, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, który składa niezwłocznie reklamację do przewoźnika. W razie niedostarczenia produktu z przyczyn leżących po stronie przewoźnika i nieodnalezienia przesyłki Sprzedający zrealizuje ponownie zamówienie złożone przez Klienta bez możliwości modyfikacji pierwotnie złożonego zamówienia. O szczegółach ponownej realizacji zamówienia Sprzedający poinformuje Klienta drogą mailową.

7. Reklamacje

 1. Sprzedający dostarczy produkt do Konsumenta zgodnie z umową.
 2. W przypadku, gdy produkt jest niezgodny z umową, Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta w zakresie określonym w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
 3. Sprzedający w okresie dwóch lat od dostarczenia produktu Konsumentowi ponosi odpowiedzialność wynikającą z braku zgodności produktu z umową.
 4. W przypadku niezgodności produktu z umową, Konsumentowi przysługuje wobec Sprzedającego roszczenie o doprowadzenie do zgodności z umową poprzez naprawę lub wymianę produktu na nowy. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. 
 5. Szczegółowe zasady dotyczące postępowania reklamacyjnego określa obowiązujący u Sprzedającego Regulamin reklamacji, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. Złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu Regulaminu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu reklamacji.

8. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu produktu i dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Konsumenta innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. 
 2. Termin 14 dni, o którym mowa w ust. 1, liczy się odpowiednio od dnia, w którym nastąpiło wydanie produktu, tj. od dnia odebrania produktu przez Konsumenta. 
 3. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem do Sprzedającego drogą pisemną lub pocztą elektroniczną, w szczególności korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 4. Odstąpienie od umowy jest skuteczne od chwili doręczenia Sprzedającego oświadczenia Konsumenta.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument jest zobowiązany do zwrotu produktu w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpi od umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłać produkt przed upływem 14 dni. 
 6. Zwrotu produktu należy dokonać na adres: Wapienna 4A/2, 71-790 Szczecin. Konsument ma prawo zwrócić zakupiony produkt wraz z przesłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub po przesłaniu oświadczenia o odstąpienia od umowy. 
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 
 8. W przypadku zwrotu produktu Konsument ponosi wszystkie koszty zwrotu produktu, zgodnie z wybraną przez siebie formą zwrotu produktu. Koszt zwrotu Konsument może oszacować na podstawie cennika wybranego przez siebie przewoźnika.
 9. Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedającego, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania przez Sprzedającego zwracanego produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania, o ile Sprzedający nie zaproponował Konsumentowi, że sam odbierze produkt.
 10. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument przy opłacaniu zamówienia.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
 1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, 
 2. gdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, 
 3. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 5. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu rzeczy,
 6. gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu.
 2. Z uwagi na treść ust. 11 lit. e w przypadku, gdy Konsument dokona otworzenia zapieczętowanego opakowania zawierającego produkt prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. 
 3. Konsumentowi nie przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy składając zamówienie w Sklepie dokona personalizacji produktu. 

 

9. Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów produktów) bez zgody Sklepu wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

10. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów.
 2. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą w związku z korzystaniem z funkcjonalności strony internetowej https://www.milkies-diy.pl/ świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika oraz obsługi zamówień (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 3. Sprzedający może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług partnerów biznesowych Sprzedającego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych.
 4. W ramach działalności marketingowej Sprzedający może wysyłać Klientom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Klienci wyrazili odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą może zostać w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody jest możliwe w poprzez kontakt ze Sprzedającym lub poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej komunikaty marketingowe.
 5. Sprzedający może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe do tworzenia tzw. profili Klientów, opartych m.in. na ich zainteresowaniach, historii zakupowej oraz aktywności w ramach Platformy. Na podstawie stworzonych profili Sprzedającego może wysyłać bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o towarach i usługach.
 6. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Klientów dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:
 1. w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,
 2. w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach Sprzedającego,
 3. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. Brak podania przez Klienta wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Sprzedającego usług na rzecz Klienta.
 2. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów w celach wskazanych w ust. 3-6, dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
 • podmiotom będącym operatorem sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.milkies-diy.pl; dane aktualnego operatora sklepu internetowego zamieszczane są każdorazowo w regulaminie;
 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji zamówień złożonych w ramach sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.milkies-diy.pl;
 • organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi drogą elektroniczną prowadzenia konta użytkownika www.milkies-diy.pl i obsługi Zamówień.
 2. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Klientów mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Sprzedającego prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
 3. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb Klienta. Oferty  opracowywane są na podstawie aktywności Klienta w ramach usług świadczonych przez Sprzedającego.
 4. Sprzedający zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych.
 1. Klient uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w ust. 13, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na https://www.milkies-diy.pl/prosba-o-dostep-danych-osobowych/, zgodnie z dostępną instrukcją.
 2. W zakresie, w jakim Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06 października 2023 roku.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu będą każdorazowo ogłaszane na stronie Sklepu.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich ogłoszenia przez Sprzedającego. Klientów, którzy dokonali zamówienia przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

Naprawdę planujesz porzucić swój koszyk?

Zostaw nam swój e-mail, a my zapiszemy Twój koszyk na później.

Want to receive personalized offers?

Allow notifications to get real-time updates about your shopping cart and who knows, you may even receive a sweet discount code 😊

Maybe later